AmaQwathi

AmaQwathi

amaqwathi
Advertisements
Bookmark the permalink.

192 Responses to AmaQwathi

 1. Thamsanqa Gerald Msikinya says:

  I also want to know who is the eldest in our clan Amaqwathi followed by whom to the youngest please!

 2. Ndifuna umntu onokuthutha amaqwathi amabhulangwe

  • Zintle Moya says:

   OoBhlangwe, ngooDikela, ooNoni, ooNtswayibane, ooMnyamana, ooNomatyala, ooMalawana, ooNyembezana

   • Thandanani Ndatane says:

    Hayi Zintle nto yakuthi, ooBlangwe ayingabo ooDikela, ooNoni, ooNomatyala, ooMndima, Ntswayibane…….kaloku uBlangwe akabuyi kundlunkulu, amakundlunkulu ngooDikela, ngoko ke uBlangwe ngumninawa ka Dikela

   • Siphokazi Mbnzi says:

    Molweni yabulisa mablangwe akacelinto ndiyintombi yomxhosa elahlekileyo ndingathanda kwazi ngoblangwe omtshikitsha omnyamana andisazi kakuhle siduko sam umntu onolwazi makancede

   • Sesetu says:

    Molweni, ndikulandlu kaBlangwe mna. unyanisile uZintle asingabo ooDikela ooNoni. Xandiziththa mna ndiye ndizibize ngoba ndingumamQwathi, uBlangwe, uNtswayibane umNyamana, uFola inkonjane emnyama ebhabha emafini.

   • Sesetu says:

    ixolo bendiba ndithi Thandanani nduvumelana nawe

   • Lungelo says:

    Molo MaBhlangwe, Mna ndingu Lungelo Ndleleni
    OoBhlangwe ngoo Nqarhi,Mnyama, Ntswayibana, Mbutho, Njimbana,Sdind,
    Noni, uNdzila ka Ndzothwana- Yinto inye ke Bona no Ndzolo, Ntondo, Bangula, Dikela,AmaVumbe,OoKhebesi,Mvala,Dabisa,Sximba,Cekeni,ImiNcayi,,OoKhombayo,OoBhabha,OoDumba Bonke ke abo NgaMaQwathi Basika eMaXesibeni EMt.Ayliff bekhokelwa NguMtshutshumbe to Mthatha Mouth,apho bafunyanwa yinkosi YaBaThembu waza wabanika umhlaba eNgcobo apho baye baqhama khona baze bahamba abanye baya eLesotho abanye baya eMatatiele

   • Nomafola says:

    Nooo oo Blangwe , Fola ooMnyamana , Mncayi, Mbini … Tshikitsha

    ONtswayibana, nomatyala – tyala, Sdindi, Noni, ngoDikela abazalani no Blangwe

   • QONDABANTU STOKWE says:

    OO BLWANGWE AYINGABO OO DIKELA KWAYE BAKUDE LE EKUBENI BABENGABO

  • sakhiwo ponoshe says:

   Ndifuna umntu onokuzithutha koo blangwe.

 3. Mzwanele says:

  Ndicela nje ukwazi ukuba eligama Lithi Qwathi (amaQwathi) Lalisuka phi – Enkosi – Mholweni

  • thembile stokwe says:

   is from mtshutshumbi the founder of the qwathi people and qwathi was the name of his white ox the he was given after circumcion.

  • thembile stokwe says:

   is from mtshutshumbi the founder of the qwathi people and qwathi was the name of his white ox he was given after circumcion.

  • thembile stokwe says:

   is from mtshutshumbi the founder of the qwathi people and qwathi was the name of his white ox he was given after circumcision.

  • lubabal0 says:

   lisuka kwinkomo yamaxesibe ey
   ayiye ka mtshutshumbe unyana wama xesibe

 4. Noluyolo Sonamzi says:

  Molweni booDikela. Uyabulisa uMaMthi akacelinto

  Eligama lamaQwathi lisuka kuMtshutshumbe, Mtshutshumbe lowo wayengowasemaXesibeni. Wath ukuphuma kwakhe kooXesibe wayokuzimela wakha isizwe sakhe samaQwathi eMqanduli baza bayokuma isigxina eNgcobo ngexesha lika Nkosi uDlomo. Esi sizwe sine zisub clans ezininzi ezifana nezi: amaDikela, amaTshaba, ooSdindi, ooBhlangwe, ooBhose, amaNzolo, imiNcayi, amaNtondo, amaKhombayo, ooMkhondweni, amaVumbe, ooKhebesi, amaBangula, amaDumba, ooMhotho, ooCakeni, ooBhabha, amaMvala, amaDabisa, ooS’ximba. Xa bezithutha abantu bakulomama bathi….. Mqwathi,dikela,noni,ntswayibane,sdindi,dumba kabangule,onkovane,inkonjane ezimnyama ezibhabhela emafini,onomatyala,ononxa asikhathali,omadlinkowane angayihlanzi. Endibaziyo ngokulandelelana kwabo naba Mtshutshumbe-> Mndwana-> Ncobe-> Nkovane-> Ntswayibana-> Dikela.

 5. khakha says:

  ndicela nindithuthele amaqwathi onzolo,onzila ka nzothwane

 6. khakha says:

  ndicela ukwaz amaqwath onzolo.. ndcela nindthuthele wona torho

 7. thembile stokwe says:

  the amaqwathi started to migrate to many areas of south africa after the 1880 anticolonial revolution. the house of Dikela wich is the main house will never gain its status as his grand sons are no more concerned about the kingdom and its rituals. for eg. Nqele was buried in the northren free state farms following his death in 1916. some lot of history lied in his grave.

  • Mfuyoyamaqwathi Mqwathi says:

   You seem to have better knowledge of our history and i think I can learn a lot from you. I have been tracing my ancestry and ended up in Free State were my great grandfather Nqele died but still don’t have the name of the farm because my father was born in the 40’s therefore difficult for him to tell me more. I really want to trace my ancestry until in the Eastern Cape.

   • Thembile Stokwe says:

    im also doing lot of follow ups concerning who i am, but thanks! As to Nqele i know his grave and a little history to tell, my farther was called him grandfather.

   • Thembile Stokwe says:

    As i was saying he was the grand farther of farther like you he is my great grandfather, My advantage is one as to the issue of Nqele i lived in the free state not far from his grave, his grandson Ntengwane did somenthing amaizing before he past away, i was young by then but i can re call he sid to my farther he is not gonna pass away although he want to before he make his parents tomb stones he was by then very old. He did them and little later he passed away and was burried at the township of Kanana Orkney. He left us history, i must say. Again i may say you receive history by fortunes not by your presence when it was happening. I visit Ragadi often as she live nearby in the same township she is a daughter of Ntengwana she can tell alot too. I wish we can meet as the qwathi in huge ceremony to pay homeage….. i like to meet up white people like you who likes to know what i like to know, imvelaphi yam!

   • Mfuyoyamaqwathi Mqwathi says:

    thanks very much i would really like to know where in the Free State is he buried so that I can go and pay homage

   • Tando says:

    Ndingum Qwati name kwaye ndinomdla woyazi ngokucacileyo nongokuphangaleleyo imvelaphi yam. Kulengxaki unayo yokukhangela ingcwaba elise Free State, ndicinga ukuba Ukhona umntu endingakudibanisa naye ungazama ukunceda ekukhombeni indawo leyo ine gcwaba. Nantsi inumber yam: 081 479 3371

  • Sipho Mnembe says:

   Ngqele was buried in the farm called Rodaplat and his elder son was also buried in the same farm His name was Mduzane the sons of Mduzane where 16 His eldest son was tshangane.

 8. thembile stokwe says:

  it can be noted that Nqele left the wars by himself to the industrial towns of free state. he was followed by his learned son called Ntengwana who practiced as a teacher and a president at old ithiopian church. His brother Mnokwa came but never liked the idea of working for anyone including whites, so he left to the eastern capes Umthatha were he married his second wife. his younger brother Qomemba also followed including Ndabayithethwa who left for johannesburg and was never seen to this date. the anticolonial revolution imposed hardship to the life of Nqele and his sons and grandsons. from the royal house to the farms of the formerly orange free state means misery that no one will like to tell to his children!………………………….

  • Bobo ,Noni says:

   ndimke uMaqwathi sizalana sonke ndicela sidibaneni sikhe siyeni enGCOBO ndazalelwa eCape Town zininzi izinto zam ezifuna Qwathi

   • Thembile Stokwe says:

    I also want us to meet and pay homeage to our great nation, as you have proposed the place i will also say is a good place to meet for us as im in the free state and when you say eastern cape to me you say home masidibaneni, may ancestors give that a blessing. thanks again to the web designe of this (IMBALI YA MAQWATHI)

   • Lungile Stemmer says:

    Nam ndinguMqwathi. Singancokola kakuhle kwi email address eyam: lsetemere14@gmail.com

  • Thembile Stokwe says:

   it should be noted that Qomemba was buried also in the fs but not on the same farm as Nqele. i

   • mvuzo kepe says:

    Ndingu Mqwathi udikela kanoni;my thinking is that having looking at the policy shift that is not neccessary benefiting those who are in dire need of help mine is that All amaqwathi to come together and start thinking of swelling the ranks of palament and elect our own in leadership position.

  • Sipho Mnembe says:

   The Farm is called Rodaplat

 9. Mfuyoyamqwathi Mqwathi says:

  Can you please help me trace ooDikela because I have been trying to trace my history and I could only go far as Free State and was told my grandfather died there in some farm in the early 1900.

  • Thandanani Ndatane says:

   Nam ndinguye uDikela, uNoni, uNtswayibane, umadl’inkowane angayihlanz’uzungamniki noba seyifunan, uNomatyala, uMndima, Nkonjan’ebhabhel’em6ini, ndityayithanda lento ntozakuthi, kuhle xa sisayikhumbula yaye sisakhanuka ukwazi ngakumbi ngemvelaphi yethu, Ngxatsho maQwath’amahle ndithi ndithi nzala ka Phalu, maz’enethole….my email_t.ndatane@gmail.com…ndingakunqwenela kakhulu ukuxhumana nani makhos’amahle

 10. xquizitpro says:

  Ewe, ndingavuya nam xa ndigazi amanye amaqwathi.

 11. xquizitpro says:

  Ewe, ndingavuya nam ukwazi nokudibana namanye amaqwathi

 12. dikela mchizwa says:

  I would love to know okokuba amaqwathi amavala athi xa ezithutha.

 13. Bongani says:

  UXesibe lo ingaba uzindlu zingaphi, iyeyiphi emi kanjani kweyiphi?

 14. Wiseman Jojo Ntshwaxu says:

  yhooo , such informative session…thank youuuuuu

 15. Wiseman Jojo Ntshwaxu says:

  stokwe , kwezalali zakuthi amawathi namaNzolo alwa ngobukhosi , kanti bazalana njani uNzolo no Qwathi , ubukhosi bulunge kubani ?

 16. vuyokazi says:

  i wanna know all about the history yaMaqwathi and who lead who and how all did it started,,,,,,i wanna know all about ukuzithuthwa kwamaqwathi

 17. Nomsa Mvala says:

  I wanna know where amaQwathi originate from?

 18. Lusindiso says:

  Ndicela umntu ozake andithuthele ooDIKELA ngokupheleleyo

  • Yibanathi jada says:

   Kuzakubakh intlanganiso yamaqwathi engcobo egubenxa elingaphambili sizakube sisikel intweni yokuba sphuma ph ngbni omdal kunomnye kwaye kukh abalungisa nge gusha kukho abebhokhwe kukh abenkom ngko ke sizakujngana neznto ezkumila nelohlobo

 19. Ndiva abantu besithi si wrongo xa thina sisithi singooDikela ooSdindi kanti fanele sithini

 20. Busisiwe madikane says:

  Ndifuna umntu 0nothutha amaQwathi, 0oDikela

 21. Noncedo says:

  Bendicela ukwazi imbali ngaMacwerha

 22. ndifuna ukwazi ngatheni amaqwati ane ngqithi na thombayo

 23. ayanda says:

  Avela aphi amaqwath

 24. Zweli ka-Dikela Dingiso says:

  I think it will be vital that we plan and agree to go Engcobo this coming December, for example I’m in Pretoria and to me its worth it to drive there to know my people more. By the look of things we are a big number as grandchildren of uMqwathi and this could be stepping stone in claiming back our unsung Kingdom because our fore fathers left that hanging, in other words we should stop that trend so that it doesn’t pass through to our children while we still have capabilities and abilities to do so. I we all agree on a date that will accomodate almost everyone I’d like those who stays close to Engcobo help us in terms of find out the possibilities of getting the venue there and we can discuss the rest after that.

  • mawethu sobopha says:

   Bantwana beNkosi yamaQwathi

   UbuKmnkani besisizwe samaQwathi busemaXesibeni. Pha Engcobo kusebuKhosini. INgcobo le yonke ngumhlaba wabaThembu owathathwa ngamaQwathi.

   The substantial information about the history of amaQwathi, the fiercely independent and the anti-colonial nation, could be obtainable from the current Qwathi Chief (Dalasile) at Nkondlo Royal Place, Engcobo.

   However, you can logon at: http://eprints.ru.ac.za/1751/ for further detailed information about the existence, the reigns, and the challenges Qwathi tribe triumphed since their creation by Chief Mtshutshumbe ka Mthetho.

   Nondzaba is the 5th descendant of Xesibe heirs among twelve. He gave birh to Hlabe – begot Mthetho – begot Mtshutshumbe,

   Mtshutshumbe was the 3rd Heir to Nondzaba, his last born. He gave birth to Mndwana – begot Ncobe – begot Nkovane – begot Ntswayibana – begot Dikela – begot Ndlela – begot Stokhwe – begot Fubu – begot Dalasile where the Qwathi chieftainship is currently upheld in Nkondlo, Engcobo.

   “Xa kuthuthwa isizwe samaQwathi kuthiwa: Qwathi – nkomo zikaXesibe, zikaJojo, zikaMtshutshumbe, ogqaz’indlel’ebhekebeNguni. Sisizwe esi sithuthwayo, hayi isiduko. Yiyo nalento ingathi bayatshatana, njengesizwe sabaThembu, nezinye, ziyatshatana kungabikhonto”.

   The amaQwathi are not a Clan but an independent nation founded by Mtshutshumbe who split from the amaXesibe nation (Mt Allif) and settled in Mqanduli area in Thembuland for more than 350 years. They later settled in their present capital of Engcobo during the reign of King Dlomo of abaThembu in 1680.

   I hope this information clears the path for those Qwathis who would love to know the history of their ancestors in order for them to move forward.

   I thank you

   • Steve Bantubakhe Nyatela says:

    Mandibulise kwigqadi likaXesibe Amaqwathi ,mna ndingu maqwathi Steve Bantubakhe Nyatela .lo nguntsundu umngxongo ,Mnguti ,Zondwa zintshaba ,sophitsho, Vela bembhentsele ,Ngqolomsila ,Nkonjane emnyama evele emfini, ungubhana kamphose sebeni .Mandithathe elithuba ndihlomla ngembali yaMaqwathi .The Amaqwathi are Xesibe .They originated from Xesibeland in present Mount Ayliff .They are the descendant of Njanya whose father was Sibiside .Sibiside bigot Njanya ,Mkhize and Dlamini .Njanya crossed Uzimvumbu river and gave birth to the following sons Mpondomise and Mpondo ,the twins and their imfusi Xesibe and her Sister who is the mother to Bomvane clan in Mqandulu. Xesibe begot Ntozabantu,Ntozabantu begot Ndzunza ,Ndzunza begot Miyana ,Miyana begot Bimbi from the great house and Nondzaba from Right hand house . Nondzaba as right hand house begot Hlabe from Iqadi .Hlabe begot Mthetho and Mthetho begot Mtshutshumbe .Mtshutshumbe left xesibeland with his ox called Qwathi which was given to him after his initiation school .He moved towards the direction of Gcalekaland but was prevented by wars. He changed his direction to Mzintlava nd moved further to Nomadolo where they were asked their isiduko and they responded by saying Qwathi.They moved to Mgudu and later Tshebengwana valley up to Ndlunkulu and camp on a hill over looking Clarkebury .That hill was named as Noni .On the arrival they sent a messenger to King Mnguti to inform him of their presence .Mguti was a king of Thembus whos son was Mngxongo from right hand house known by his isikhahlelo Mpose sebeni.Qwathi paid busa cattle as a sign of respect to the King .King Mnguti asked his son Mngxongo to stay with Qwathi at Esigubudwini .Its ulike that the Qwathi took the land from the Thembus instead the arrival of Qwathi assistated Thembus to be a most powerful nation.Qwathi though still return they are a separate clan they are Thembus by culture and were assimilated to Thembus.Today Qwathi they use gots to make imbeloko and ukuthomba , ingqithi something Xesibes do not practice.This shows the influence of Thembus within Qwathi clan. I also want to correct a confusion that Qwathi arrived in Thembuland during the reign of Dlomo.in 1928 .This cannot be true because Dlomo is a great great son of Mnguti .Mnguti begot Ntose ,Ntose begot Ntande ,Ntande begot Nxeko ,Nxeko begot HLANGA Dlomo from right hand house and Ndungwane from IQADI . A war over a throne ensued between Dlomo and his brother Hlanga .Hlanga was defeated Dlomo took over till to Dalindyebo . Now this is a line of chieftanship of Qwathi .Mtshutshumbe begot Mndwane and he begot Ncome who begot Nkovane who begot Ntswayibana from the great house and Noni from right house and Mfusi from minor house.Ntswayibana never showed no interest in chieftanship and always sent his brother to preside over cases. He was always at endimeni eyolima .As a result the Qwathi chieftanship shifted to the right hand house .Ntswayibana lost chieftanship to his brother .Today we have a clan within Qwathi known as Amandima as a result of Ntswayibana and a location in Engcobo known as KwaNdima. Noni begot Mtshaba who begot Lutshaba land Lutshaba did not have a male heir .Fubu from the right hand house took over .Fubu begot Dalasile who begot Langa who begot Mlilo who begot Sakhela who begot Mzikayise .Natso ke bakhuthi ngenxa yexesha bendawunaba kakhulu

   • Vuyo Mfula says:

    Kukho incwadi (Thesis) ebhalwe ngu Mlungisi Ndima- A history of the Qwathis from earliest times to 1910. Ifumaneka e Rhodes University. Kuyafuneka umntu ayifunde ukuba ufuna imbali epheleleyo neyenza ukuba AmaQwathi la abe sisizwe esidumileyo. Umbhali ubalisa ngophando awalwenzayo kumanyange aseMaqwathini.

  • Mvala says:

   Did this meeting ever happen eNgcobo

  • Khululwa Ndlela says:

   Ndiqale ndixolisa on commenting kwi post yakudala but I would love yo know ba kwade kwadityanwa nha if yes ingaba inini enye indibano

  • Tumelo Fakazile Maseti says:

   Hi. I’m a Qwathi too and am in PTA. Just discovered this blog. Did you manage the come together at Engcobo? Well, I hope so! 2015 is just around the corner, maybe we can organise a meeting of amaQwathi somewhere her in PTA. Just a thought.

   • Nomakula Maseti says:

    Hi Fakazile. I’m in PTA too and didn’t know that there were others here. Ndiwaka Maseti nam. Please let’s talk.

   • Xolile Ndaliso says:

    It’s never too late if one wants to meet with his people. NdinguMqwathi nam ndihlala e Pretoria East. Ndingavuyela ukudibana namanye aMaqwathi ahlala kufuphi.

 25. msawenkosi mbaqa says:

  ndi bhulangwe fola bhekizulu tshikitsha

  mnyamana yakashe gwalashe intaka emnyama endanda emafini ibuye nodaka .andikwazi ukuthutha .ubhulangwe uzalwa ngubaniw.

 26. Thembile Stokwe says:

  Can anyone please list me the names of the sons of Inkosi Stokwe Ndlela… that will be enough for what i will like to achieve in my search.

  • mawethu ntetha says:

   NdinguMawethu igama kwaNtetha eVaalbank sikulengxaki nathi kula family yasekhaya yokungabikho familiar ngobuQwathi obu ndizamile ukumbuza utata wam kodwa khange ndifumane mkhondo ucacayo but ubendi referrer ku Elder dabs wam naye undishiye esithubeni kodwa ke unayo into ethi Mqwathi,Dikela,Noni,ntswayibana,nkonjan’emnyama indand’emafini,Stokwe ndlela…so kuyavakala ukuba lo Ntetha ukulamacala aseNgcobo wayetshate nentombi yaseMarhudulwini kwaMagxala eQhugqwarhu…ingxaki ngoku akhonto zisihambela kakuhle plz help my contact is 0718989823..need to know my relatives asp

   • Luphumzo Jennings Frans says:

    U Tata wayendibalisela ngamadoda amane amaNtondo afika ahlala phaya kuTsembeyi kufutshane neVaalbank.Amagama awo ngala: Frans ka Vazi, Gqiba ka Vazi, Ngxazana, no Ntetha.Inzala ka Frans ifumaneka phaya ku Mateyise, uNgxazana kuTsembeyi.Sithi xa sizithutha: Mlawu, Ntondo ka Noni, Lutshabe, nkonjan’emnyama endand’emafini, into zika Mthetho.Kungenzeka uyinzala yaloo Ntetha kuba ke U Tsembeyi, no Mateyise, ne Vaalbank ziziphaluka nje zendawo enye.Inkosana yomaNtondo yayikhe yafika ivela eNgcobo yathi, banalo uludwe lweentsapho zonke zamaNtondo ezabaleka zaya e Lady Frere ngemfazwe nama Ngesi(Qwathi rebellion).

 27. Thembile Stokwe says:

  id like to rectify something as we procced amaqwathi the ideologies of the whites must not take the best of ourself….!Never we should say Chief Stokwe Ka Ndlela, never. He was the KING in all rights. If Amaqwathi is indeed a nation like we are saying then it cant be rulled by a chief, only by a KING whites played us down in the writing of our own history and is about time we are out of that. What im saying is right in all African philosophies.

 28. prudence says:

  Iam looking for relatives of Frans Mqwathi who passed away 1968 was working at Pretoria for road constraction

 29. Ntswayibane says:

  amaQwathi ooDikela ooNoni Ntswayinane ooSdidi iinkom Zika Noni

 30. Ntswayibane says:

  ndiyabawela sibenexesha apho sithi yinyanga nyokufuthelana singa maQWATHI asixelele uFubu apha eNgcobo

 31. N.nongxa says:

  MaQwathi amahle ndiyabulisa. Ndikhula kusithiwa singaooKhebesi ndisandukuva ukuba siyenye yendlu zamaQwathi. Ndicela ukwazi ukuba ooKhebesi aphuma kweyiphi indlu ezalwa ngubani. Ndiyabulela. NP Nongxa.nongxa2101@gmail.com

 32. msawenkosi mbaqa says:

  ublangwwe ngunyana ka ndzoloshe ozalwa ngu mndwane kamtshutshumbe
  ka mthetho

 33. msawenkosi mbaqa says:

  ndi ngu blangwe fola mnyanmane bhekizulu mtshikitsha yakashe gwalashe inkonjane mnyama endande mafini ibuye nodaka .ublangwe kuthiwa uzalwa ngu ndzoloshe ozalwa ngu mndwana kam tshutshumbe .ingabs inyani sekile lonto .ndi cela uncedo uthini umnombo ka blangwe .ikhaya lam liphaya kwa nzolo emva kwe dalasile police station eyayi bizwa ngo kuba yi gqaga police station. please

  • Sikelelwa Ndlela says:

   Molweni apha ekhaya, abuhli tu ubuthongo kum kobubusuku de ndacinga ngemvelaphi yam. Sikelelwa Ndlela onguMamqwathi, kudala ndifuna ukwazi abanye abantu abango Ndlela, utata xa simbuza akasilandiseli ncam about his history, usuke athi bathutha Engcobo ngexesha kwakutshiswa amasela utata wabo waya nabo e Cala. the only family I know yile yalendlu yasekhaya kwaye iyandihlupha kakhulu lonto.

  • nozintombi maqwelane says:

   mna ndinguMQwathuMvala, kodwa andikwazi ncam kuzithutha
   khaya lam Lady Frere.
   ngubani ongandithutha?

  • nozintombi maqwelane says:

   ndinguMQwathuMvala, kodwa andikwazi ukuzithutha tu. ngubani ongandinceda? tamales melanoma kulabravo yam. ndingowaseLady Frere. Mkapusi

 34. Nonkululeko Mqwati says:

  People say my surname iyisithakazelo some say its an OX name and some say is from royalty plz help

 35. i am daughter born by the Qwathi son, whose clan names are” Mlawu,Tsilito,vasi,ntondo,Nomelithunxe kwelentaba etc…so now i am confused because on Qwathi history Mlawu died before he got kids, i just want to know, which house do we fall under?

  • Luphumzo Jennings Frans says:

   Ibhida injalo ke kuba singamaNtondo sike sifake noLutshabe ozalwa nguMtshaba.Into eqinisekileyo kukuba siphuma kwindlu ka Noni, yena engumninawe ka Ntswayibana.Siphuma kunyana kaNoni wamagqibelo ogama lingu Ntondo

 36. Nontembiso Gxabela says:

  Ndingu mamqwathi. Ndifuna ukwazi imbali yawo.

 37. mungisi says:

  Ndicela. Ukwazi. Ngo dikela bakw madlebe ,pleas guys namaqwathi akwa. Madlebe pzz

 38. isibongo (Tawo) ndicela ukuyazi ukuba nindicacisele ukubi sithini? Mna isibong sam ngu Tau ( kodwa ko kuqala be sizibinza ngo Tawo. says:

  Mna ndi ngu Mncedisi Michael Tau, elesitekitiso ngu (Shotana), imbali ya ba zali yona ithi ba vela e Eastern Cape, beza njalo behlala emaplasini, mna ndi hlala e Mahikeng e North West Province, ikhaya la ba zali bam lise Daweni, ndicela ni funisise ngesibongo sika Tawo, ngoba abazali bathi singa Mqwathi, ooBhlangwe dikela,noni,ntswayibane.

 39. Zama Vuntu says:

  Zama Mayor Vuntu, ndingu Nyana kaMlungisi Pietie Vuntu Ozalwa ngu Dazini Vuntu owane nkosikazi enguMamgcina abasekho emhlabeni kwaye zange ndababona. IKhaya lise Elliot- ekhowa

  Le fani yakwa Vuntu isuka phi kwaye kuba kukho noBobotyane, Phuthi etc.

 40. nozukomdaka says:

  I’m confuse please explain how ooSdindi mix with ooDikela but they are subclan too.

 41. I was born out of marriage, my. Father originally from Engcobo.ifaniyakhe ngu-Qole, ifuna ukwazi ukuba bathini na xabe zithutha ,bephuma kweyiphi indlu, kwezizindlu zamaQwathi? Bathi bangoodikela, oononi, oontswanibana, oonomatyala zithini xa zigqitha?

 42. Mnyamezeli Gqiba says:

  Molweni maqwathi amahle

 43. Nomawethu Mabhulangwe says:

  Ingaba udikela angazeka emabanguleni na? Okanye ubhulangwe angendela emabanguleni okanye kwa Dumbe? Ndincedeni hle, onolwazi

 44. LindileM says:

  Thembile Stokwe ise ivunywe phaya Engcobo kudlunkulu le nto yokuba sizii nkosi not Kings kwisizathusokuba safika sacela umhlaba ku kumkani u Dlomo wabaThembu desimane ikhupha ne rent annually to the guy

  • Thembile Stokwe says:

   Lindi, i was referring to our fundamental status before we met the Thembu, Mtshutshumbi founded a nation not a clan for clans existed in it though it was small it was a nation, and if we admit that it was a nation we admit that it should be ruled by a king. i was fed our history by first hand.But thanks for making me think again!

   • kwanele says:

    Mna ndingu Kwanele Totyi kodwa ifani leyayakulo mama katata owayengu mamyirha ndicela ukuqonda ngamaqwathi akwa Miselo kuba le yeyona fani katata ondizalayo ongu Zithulele totyi Miselo koodikela umnombo wakhe ndinqwenela ukuwazi plz

   • Blangwe Mphambaniso says:

    You must remember that even though were have our own nation we belong/are attached to Abathembu Clan which is not our own but we are adopted to abathembu being amampondo as original therefore we can not be the King over abathembu not unless we would have have defeated then in a war to take over the abathembu clan and in that way we would have taken over the Kingship of abathembu there is only one Kink in each clan and there is a clear distinction between a tribe and a clan,we are not a clan but a tribe therefore we can not have a King to be a King you have to be appointed under the clan or you can fight to take over .

    Kunjalo ke Mqwathi!

 45. Vuyo says:

  Athini wona Amanzolo xa ezithutha kwaye ehluke ngani ku Blangwe ukuba ohlukile?

 46. themba says:

  Molweni Amaqwathi nam’ dinje ndisameli’date, so dibana phi,nini/

  • themba says:

   follow AMaqwathi on facebook

   • Elvis Siviwe Boloshe says:

    Bayethe…nam ndingomnye wase maQwathini udikela unoni baendicela nindithuthele oodikela ngoba andikwazi uzithutha ndigqibe ndiphelela esthubeni futhi ndinomdla kakhulu ngokuzazi imvelaphi yam

 47. Tembie says:

  Enkosi kakhulu maqwathi ngokucacisa imvelaphi yethu, nangani ndisafuna more info

 48. Thobile says:

  Molweni…ndicela ukwazi iiziduko zonke zamaNzolo futhi ingaba anabo ubukhosi futhi ngubani okowuphi umhlaba

 49. Dumisane Moyakhe says:

  Does anyone know anything about the Moyakhe’s

 50. mvuzo kepe ka Pangiso says:

  Yhaaaa nhe nditsho ndazazi kunini ndizikhangela enkosi Noluyolo ngalengcaciso
  Maqwathi asihlangane!!

 51. mbuyekezo says:

  ngobani ooNzolo,ooNzila ka Nzothwana

 52. Thabiso Ntemi Plank says:

  Ndi ngu Mqhwathi kodwa my surname is Plank. I assume this surname evolved from o Bhlangwe and was imposed by white colonialists. do you agree?? I am from a town called Kroonstad in the Free State. I would like to trace the roots of my generation. My grandfather, George Plank, died in 1954 in Kroonstad. I have no idea where he came from originally but after reading the above, I assume that the Plank generation evolved from the Bhlangwe generation from Engcobo

 53. mbuyekezo says:

  ngobani ooNdzolo,ooNzila ka Nzothwana

 54. Vukile says:

  Molweni. Ingaba ukhona okwazi ukuthutha amaNcoche, ooNdala ? Ngabase Ngcobo elalini yakwaYawa…we are descendants of iNkosi Yawa. And i would like to know if we fall under amaQwathi and ngubani iKumkani yama Qwathi. Please help.

 55. Lwando says:

  Bhlangwe, bhekizulu, mtshikitsha, nqarhi, nkomo zaphukele ntaben.

  • siphokazi at Matatiele says:

   Ndicela nithuthe amablangwe onqarhi ngokuphelele plz

   • Nasiphi kwaiman says:

    Hey sphokazi mna ndingu mamqwathi,dikela,noni,ntswayibana,mabhlwangwe,manqarhi,mnyamana,nomatyala,madlinkowane angayhlanzi u fola andiyaz le ithethwa apha andingo sdindi mna kwaye akhonto idibanisa nhoo ndima kum

  • Nomafola says:

   Lwando uNqarhi ayisosiduko, sisihlonipho esisetyenziswa ngomama abendele kwaBhlangwe

 56. siviwe says:

  Mna ke ndiliNzolo lase LadyFrere

 57. Lindiwe says:

  Oyini Mholweni Maqwathi Nitsho kamandi Mma ndazi uba ndingudikela, unoni, nkovane,Unomakhungela, nkonjanimnyama idademafini, Unyokani icakanecandiziziba. My problem is ndavelele agautini ndakhulela khona and I would like to meet amanye AmaQwathi.

 58. Dikela kalele says:

  Mna ndingu DIKELA IM SO PROUD would like to meet amaqwathi @ cape town

 59. Ntsikelelo says:

  Mholweni bantakwethu igama ndingu Ntsikelelo Libuke. Ikhaya likulamhlaba wase Matatiele Ndicela uncedo ngemvelaphi yaManzolo nokuba bazithutha njani.

 60. Thandanani Ndatane says:

  Ubukhosi bobooDikeka, amaNzolo nooDikela bonke bangamaQwathi, kuqala ooDikela kuzeze amaTshaba, ibengooSdindi, ooBhlangwe, ooBhose, amaNzolo, imiNcayi, ooNtondo, amaKhombayo, ooMkhondweni, amaVumbe, ookhebesi, amaBangula, amaDumba, ooMhotho, ooCakeni, ooBhabha, amaMvala, amaDabis ibengoosXimba njalo njalo. Olu luhlanga lamaQwathi inkosi yawo nguDikela, uNoni, uNtswayibane.

 61. Jabu says:

  Ndicela umntu andincede andithuthele amaqwathi, ooDikela, ooNoni, Ntswayibane…

 62. Matshediso says:

  Ndiyavuya nditsho ndasazi isiduko sam kwakunye nemvelaphi uamaQwathi oDikela ononi

 63. Themba mqwathi says:

  Um 4rm Oranjeville Free State, jst wnna knw bettr abt Amaqwathi. Um als part of thm, myb othrs ar my relatives, who knws..

 64. Hebethuna ndicela onolwazi nge family yonkwenya ngama blangwe utamkhulu uthi babesuka pha ekhowa bemnka ngelaxesha le apartheid. Nxa sizthutha sithi singo blangwe onqarhi into zkamaphothi ugayigayi udebe umnyamana uqhamsweni umanzechanti umpempe

 65. Ndicelu fumana amablangwe akwa nkwenya

 66. Poya Kama says:

  Nendice last ukwazi ukuba Amaqwathi onzolo bazithutha nano.

 67. Poya Kama says:

  Bendicela ukwazi ukuba Amaqwathi ONzolo bazithutha kanjani

 68. SIVUYILE STEMELA (KHOHLI) 0739070475 says:

  SIVUYILE STEMELA (KHOHLI), NDIYAVUYA XA NDIBONA LE SITE NGAMAQHWATHI, KWAKUDALA NDIYIFUNA, WAYESITHI UTATA XA ECHAZA NGEMBALI YETHU THINA AMABANGULA, OOBHOSE, OODUMBA, OOTYUTHU, OONDOSELE, UMDACA, OOZINQANA, OMAKULA’BABENGANGENTABA, THINA KE OOTATOMKHULU BABESUKA ENGCOBO KWESIKA NQELE PHESHEYA KWE-XUKA UMLAMBO, KODWANGOKU SESISE LADYFRERE KWAPERCY, NDINGAVUYA KAKHULU UKUBA QHO NGONYAKA SIDIBANE SINGAMAQWATHI.

 69. Lelona says:

  Ndiyavuya ndifumene leblog i feel proud to be in this qwathi nation

 70. Lelona says:

  I live in cape town and i never went to the eastern cape my dad say singaba se Endwe moltina

 71. busiswa says:

  Mablwangwe ngobani I’m clueless

 72. vuyiseka says:

  Ngicela onolwazi ngomuntu owayengu Sagida Mqwathi wayesebenza endaweni yaseMkhomaas eminyakeni nawo 1990;1991 lapho nje owayazana noSoliwe Dlomo ngicela onolwazi ngaye plz umfowabo kwakuwu Franc Mqwathi naye owayehlala endaweni yase Gcilima*South a Cost* ngicela onolwazi angithinte kulenamba 0737958463 plz ngiyojabula kakhulu

 73. Lunga stafa says:

  Jhe guys khaninde nicede…nindithele ….amanzolo onzila onzothwana…….anyone onolaz makandincede

  • skoti says:

   Mna ndingundzolo andikwzi ukuzithutha kuba buhlungu xa kufuneka ndizithuthile coz andazi ukuba ndiqale phi ndiphele phi , ndicela umntu onozutha plz .

 74. bongani ndzunga says:

  Ndicela nithuthe amaqhwathi ango ndzunga

 75. Masiphumle says:

  I want 2 know the backroun of amaqwathi

 76. Mita Goeiman says:

  Halo people could you please help me here I want to know from our clan name Qwathi, ntswebana,dikela,noni…I wana know what the word No I means and where its from..

 77. Mita Goeiman says:

  I want know the meaning of the word Noni in our clan name.

 78. vuyisani says:

  Ndicela ukwazi ngemvelaphi ngala madoda mabini akwa Blangwe u Dyani noNgwayishe, kodwa ingathi imvelaphi yabo isematatiyela okanye ecala or mqanduli ndicela keninabe ngalamadoda , niyityebise azalwa ngobani , wona aze azala obani bakweyiphi indawo ngoku

 79. zwelibalele matutu says:

  Mawethu MNA ndingu Zwelibalele Matutu uMqwathi, uDikela kaNoni, ndicela ukufuniswa usapho lakowethu ooMatutu ,enkosi

 80. Thando says:

  This is a wonderful debate, that needs to be taken further let us start with the Whatsapp group and work towards a meeting. that can assist us a great deal because I am one of you and told that Dikela is a son and Sdindi is another one. we call ourselves as Dikela, Noni, Yongose, Ntswayibana. My No. 0823676425

 81. Mzi wasekhaya maqwathi amahle, Ndicela nje ingcaciso ngamaqwathi aphantsi kwendlu yamavala. sithini xa sizithutha….
  Ndisatshaya

 82. zanele mqwathi says:

  MOLWENI nam ke ndingu Mqwathi si apha e Gautini eSebokeng, ndingavuya nam ukudibana

 83. Mina ngu sipokazi ntamo ndcela uqonda ukuthi amaMvala abelonga kweliphi icala bcoz ekhaya kuthwa Mvala,dikela,yongose,Ntswayibana,noni

 84. Samkelo says:

  Mna ndingu Blangwe umnyamana umtshikitsha umpembe uphube ubulisa ubhekizulu into ka Soganga ifani #Ndicela imvelaphi yam plz good people.

 85. samkelo says:

  Mna ndingu Blangwe umnyamana uNqarhi umtshikitsha umpembe uphube ubulisa ubhekizulu. Ezi zenu andizazi xeim

 86. vuyisani Dyani says:

  Ah Mablangwe Amahle uyabulisa uBlangwe , unqarhi, uDikela, uNoni,uNtswaybana,uNzilaka Nzothwane .Camagu mzomhle

 87. I am uMqwathi Umbangula and I want to know more about AMABANGULA

 88. Khayeni says:

  ndinguMqwathi uMnzolo uNzila kaNzothwana, isitshinga sikaNoni,ungquba uMpembe kaYibhana, uKhasa uKhaselemntwini njengomntwana.

 89. Mawethu kudala ndicela ingcaciso ngukuzithutha kwama Mavala …please adviced in thisregard ccli

 90. Duma Matthews says:

  Mholweni maqwathi amahle, mna ke zakuthi ndilapha egauteni, ndingavuya kubana sdibane singamaqwathi sifundisane ngemvelaphi yethu, mnake ndingunzolo nzila kanzothwane, utata naye akandibaliseli kakuhle kubana kuthiwani ingathi naye akayazi kakuhle njena ndicela uncedo torh 0743820092/ 0730340078

 91. Ndifuna amaqwathi anefani yakwaJaphta.

 92. Siphokazi says:

  Mamvala,mamthembu,mamqwathi dikela ka noni…………………

 93. Ndumiso.Gamalitshoyo says:

  mna ndngu dumba… ndcela nindthuthele ooDumba ntozakuthi

 94. Mna ndingu Dumba ndcela ukwazi ngomnombo wamaDumba ntozakuthi

 95. Lindiwe says:

  Molweni mna ndingu Lindiwe ndifuna amaqwathi anefani yakwa Funeka

 96. Dalibhunga Taliwe says:

  BHOTANI!!! NdinguQwathi, uDikela, uNtswayibane xa sele ndinaba ndihamba ndithi ndinguNoni, uSdindi, uTye lenyengane, Zibunu zentaka yimilenze yayo, uManzini, uDumba, uNkonjane emnyama ebhabh’emafini ngegama ndinguDalibhunga ifani nguTaliwe ngokokuhlala ke ndiseWelkom inkaba yona iseNgcobo eLuhewini phantsi ke kweNkosi uFubu xa ndisiva ndichazelwa ngabadala ke. Ndiyathanda xa kunkcokolwa ngomlando okanye ke ngengcambu zamaQwathi la abhuzubhuzu kuba ndiyafunda ndicela ke oluhlobo ke, umntu onolwazi oluphangaleleyo mayela ke nesiduko esi ndikhula ngaso okanye ndithuthwa ngaso ake aphose esithebeni. Ngokuxelelwa nguTat’omkhulu uthi mna ndingo wendlu kaKhonkco. ndiyacela ukuba ukho onalo ulwazi makaqhagamshelane nam apha kule dilesi yemiyalezo yasekhusini oscard.do53@gmail.com ngokukhulu ukuzithoba.

 97. yolanda says:

  MNA ndingu Yolanda Speelman umamqwathi , dikela , noni,ntswayibana,nomatyala,mnyamana inkaba yam use Sada

 98. Lavaya says:

  mna ndingu Mqwathi bhlangwe and Mqwathi Dikela Noni: Mama wam ngu Mqwathin Mablangwe tata wam ngu Mqwathi Dikela

 99. Nobuhle Dastile says:

  Mna ndinguNobuhle Dastile, ndingumamqwathi udikela unoni untswayibane. Udastile yi surname kamama Katata, umhakhulu wam, utata uthi ifani yakowabo emaqwathini ngumlungwana, Nam ndiyafuna ukwazi ngemvelaphi yam and kwelicala lase dikeni anqabile amaqwathi, here’s my number 0728816790

 100. Nobuhle Dastile says:

  Mna ndingumamqwathi udikela unoni untswayibane, edikeni. Ndifuna ukwazi amaqwathi akwa mlungwana, mlungwana yeyona fani yasekhaya udastile yeyakulo mhakhulu, here’s my number 0728816790

 101. Zoliswa Fetman says:

  Ndiyabulisa ndingu Zoliswa Fetman waseNgcobo eGqaka engu Blangwe uNqarhi…… Inzima indaba yamaQwathi coz kuthwa uQwathi sisizwe sibenamasebe aso sonsisting of Dikela, Noni, Nzolo, Blangwe etc kodwa ndijonge uba asizithathi njengabantu abazalanayo thina ngoba kwako tata kuyatshatwana kwesisizwe sethu. Ithinin nalento?? My father and others under the branch of Blangwe, Nqarhi has a meeting kwaMAnzane last Saturday beyofuna lemvelaphi yoMnyamana kodwa basasele benemibuzo uba sizalwa ngubani nakanye singoBlangwe…….. sicela uncedo bantakwethu….

  ndisatshaya

  • Ncumisa Simayi says:

   Molo cc Zoliswa mna ndinguNcumisa Simayi eMatatiele mna xa ndizituta nditi ndinguBlangwe,Nqari,Mnyamana,Fola ISIHLOBO SIKAMQWATHI hayi umqwathi iti lento thina boBlangwe sisuka kumazwe angentla eAfrica saze safikela e Mount Ayliff apo sihlangene namaQwathi abe esempini neNkosi okwakuthiwa nguMadzikane iboyisa thina boBlangwe sabanceda ukuyibulala baze basisondeza kubo ngolohlobo sazizihlobo zabo naxabefumana ubukosi babo thina sangamahlakane abo so asingoMaqwathi sizitshomi zawo ngose sibancede

 102. nolufefe says:

  ndicela ukwaziswa amablangwe andiwaz ngokupheleleyo kodwa indim lowo

 103. nopufefe says:

  oblangwe NGO nqarhi omnyamana ofola omnzolo omtshikitsha ondzotwane into zikabhekizulu

 104. siyanda says:

  yah natsho nazithutha ndancuma ndodwa,nam ngu Blangwe lo,unqarhi,uNdzila ka zothwane

  • Nomafola says:

   UNQARHI ayisosiduko sishlopho esisetyenziswa ngabendele kwaBhlangwe, umzekelo abavumelekanga bathi Nomafola kufanele bathi Mamnqarhi

 105. vuyisani dyani says:

  Mna ndingu bhulangwe,nqarhi,nzila kanzothwane,Noni,ntswaybana

 106. Nzwaki says:

  MNA bethuna ndinguNonzwakazi ndizalwa eMatatiele ndingumamQwathi uDikela uNtswayibana uSdindi sika Noni andazi npba ndizilandelisa kakuhle na kodwa ndikhula kusitshiwo ndizalwa ngumaDlomo uYem yem uSopitsho ndihlala aphe klerksdorp ndyarhalela nam xa kudityanwa ndibe khona to learn more…thnx

 107. Nkosinathi Jonas (Dyonase) says:

  Cedani ndifuna amquathi awkward Dyonase e Eastern Cape MNA ndise North West e Rustenburg please

 108. MFULA VUYELWA says:

  I love this BLOG, ndingu Vuyelwa Mfula umaNzila, Nzolo, Inkonjane emnyama ebhabh’e mafini, siizwe samaQwathi Engcobo.

  • Ntombentsha Nqavela says:

   NdinguNtombentsha Nqavela eGcuwa, ndiyayivuyela ke le ngxoxo ngenene asizazi futhi ke aye evuleka amehlo bantwana basekhaya ngk. Mna utata wam wasuka eMqanduli wayoma kuGatyana. NdinguNzila okwam.

  • sipokazi ntamo says:

   Ndyakhuleka emakhosini, ndyacamagusha, ndythokozisa kogogo, mna ndinguSipokazi igama lokubheka, wakwa Ntamo, mna ndiyazalwa ngumagatyeni, ndingubhele kakhuboni esam isiduko, yena magatyeni uzalwa ngumamMvala, dikela, noni, yongose untswaybane omthembu, mna ndiye ndahlangabezana nentwaso apha ekuhambeni kwexesha, kwafumaniseka ukuba othweswe ubukhosi ngumamMvala, ngoku ndithwasile ndibizwa ngomKhosi umvala kula mhlaba wasethekwini, kulo wasempumalanga bathi gogo mvala, endikucelayo lilonke ndicela ucaciselwa kabanzi ngobuqwathi ukuba buhlukephi, thina singamaqwathi akwama gquntulu, EMAKHOSINI, MAKHOSAMAKHULU

 109. Fanela Ntanga says:

  Hi.I would live to know what Dikela means. It happens to be my second name but I have no idea what it means. Please help.

 110. Salman says:

  I have a girlfriend I wanna marry,we both qwathi..she is Nzolo and m Bangula..is the a wrong there?

 111. Vuyokazi Tshali says:

  Molweni Maqwathi amahle, mna ndingu Vuyokazi Tshali ndikhule ndisithi xa ndizithutha ndingu Mamqwathi, udikela, kanoni ,katswbane, ndaze apha ekukhuleni ndadibana nomtnu wakulotata wathi kum ndingu mqwathi umbhangwe,dikela,noni, tswayibana ngoku ndiyabhideka xa kuthiwa umbhangwe ayingo dikele ithini nalento kanye- nkanye?

 112. Olwetu says:

  Mna ke ndingu Dikela ka Ntwsaybana ka nomatyala ka mndima udlinkowan’angayhlanzi unomakhungela uyongose umthetho ka mncobe iinkomo zka jojo zkamxesibe egqazindlelebheke bunguni unkonjane emnyama ibhabhemafini. UMqwathi ke ukutsho… Ndicela uNoni no Mtshaba bazithuthe n kwa Blangwe akhwele eqongeni

 113. Lungile Stemmer says:

  Ndim (Mr) Lungile Stemmer. Ndifuna ukwazi ukuzithutha. Isiduku sam nguMqwathi.

 114. Nolithuba says:

  MaQwath’a Mahle, I need help. Ingaba ukhona ongandingcedisa ngokuzithutha for ifani yakwaStokwe? Ndingabulela kakhulu.

 115. siyanda says:

  Athini ukuzithutha amablangwe

 116. Vusani Mose says:

  Amaqwathi la abuya kumfo ekuthiwa ngumtshutshumbe owayesuka emaxesibeni emount aylif,, lomfo wayenenkomo egama lingu qwathi, wayengumxesibe hayi umqwathi,, uthe xa efika phantsi komthembu umadiba wazibiza ukuba ungumqwathi,, avela apho ke amaqwathi sele esisizwe esaziwa ngamaqwathi,, ukohlukana ke kweziduko zamaqwathi kubangwa zizindlu ezandileyo phantsi kwendlu kamqwathi,, umtshutshumbe masithi uzala udikela, unoni, nontswayibana,, udikela uzala abakhe no noni uzala abakhe njalo njalo then amagama abantwana babo ajika abeziziduko thats why sizithutha ngokwahlukana..

 117. Unathi Fezokuhle Pendu says:

  Bhotani mawethuj mna ndingu Unathi Pendu kodwa kuthiwa ndingu Phondoi kwabhu unobhala wase Home Affairs kwincwadi kakhokho wam ndingu Blangwe…ndithi xandizithutha NdinguMqwathi, uBlangwe, uNqarhe, uNzila, uMnyamane nditsho ndiphele apho kuba andisazi ukuya phambili uba sithini, naxandibuza amanye amaQwathi athi hayi ndiligweje andizazi yingxube vange yodwa lendiyibiza apha ” NdinguMqwathi, uBlangwe, uNqarhe, uNzila, uMnyamane”. so ndicela onalo ulwazi ngesi soBlangwe isiduko andincede ndiyafumaneka
  Kwezinombolo 078 516 1046 nakule E-mail address unathipend2@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s