AmaQwathi

Here is a brief History about AmaQwathi. Please see Bibliography for the Credits

About these ads
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

36 Responses to AmaQwathi

 1. Thamsanqa Gerald Msikinya says:

  AmaQwathi are not just a clan but a nation.

 2. hector says:

  History of amaqwathi: Stokwe specifically chief stokwe of Amaqwathi

 3. Khanindi dwelisele aMaqwathi ngokulandelelana kwawo. uqale komdala ume komncinci

 4. zandile says:

  ingaba niyazi ngendibano yama Qwathi e Ngcobo engo september?

 5. vuyo says:

  I want all the names of Amaqwathi

 6. Nomhle Nogqaza says:

  Ndicela ukwazi xa uthe Dikela Noni Ntswayibane zithini ezilandelayo indawo?

 7. Thembile says:

  Mthethi-Mtshutshumbe-Mndwane-Ncobe-Nkovane-Ntswayibana & Noni. Ntswayibana-Dikela. Noni-Mtshaba-Lutshaba. Mtshaba-Fubu-Dalasile-Langa-Mlilo-Sakhela-Mzikayise-Zwelakhe-Oros (Zwelenkosi)

 8. ayanda says:

  Ngudikela unoni untswayibane

 9. kabelo says:

  i like this side..bt if u can get me the praise of the amaqwathi,,,linkomo likanoni usindindi……

 10. nangi says:

  akhona amaqwathi ase ngcobo ku twitter? nangi xengana @enoxeng

 11. kabelo says:

  i want the praise of amaqwathi,,,i dnt know my praise as qwathi

  • Mfuyoyamaqwathi Mqwathi says:

   Iinkomo zikaXesibe, zikaJojo, zikaMtshutshumbe, ogqaz’indlel’ebhek’ebuNguni.

  • Ncobe says:

   Iinkomo zikaMthetho zika Ncobe zikaNkovane omadlinkowane angayihlanzi kodwa ezinye izizwe zishiya ubutyibatyiba bomhlanzo. Wena Nomatyala ziyakhal’iziziwe zithi “Oh yini na!” namhl’ungenzanga nto!

 12. howard mabhuti jonga says:

  Mqwathi,udikela,unoni,ntswayibana,unomatyala,usidindi,nkomo zikamtshutshumbe kamthetho,zigqaz’elebunguni.

 13. Pambra Jokwana Mbem says:

  Mhhhhhhhh

 14. Ncobe says:

  The writer of the story on AmaXhosa is making a number of factual mistakes. For example, he writes that Ntsusa was the son to Rharhabe. This is not true.

  Rharhabe took a Qwathi woman called Nojoli who gave birth to Ntsusa( daughter), Mlawu, Ndlambe, and Khalandile(second daughter) according to SEK Mqhayi (Abantu besiZwe, 1940). In other words the amaXhosa of Rharhabe royal house is descended from the Qwathi woman Nojoli. Ndlambe was raised by the Qwathi and later was to play a major as the leader of the colonial resistence in the Cape. Mlawu begot Ngqika but died before his son’s maturity, leaving Ndlambe to be regent. Ntsusa, Rharhabe’s first daughter, was married to one Qwathi chief but because Lobola cattle were less than 200, Rharhabe got upset and went to seize Qwathi cattle with his army. War broke out with the Qwathi in 1782. Rharhabe died during that war across the Xuka river near eLuwini when it was flooded.

 15. Vuyelwa says:

  Molweni bethuna

  Mna am tracing my Qwathi family lineage. So far, I got that we are the line of Ntswayibane, Dikela (amaNdima) but have no more information on Dikela’s lineage. Can anyone please help?

  • Khaya says:

   This is what I know: UNtswayibana no Noni bazalwa ngumntu omnye. Inkulu inguNtswayibana: yangunye ke othatha ubukhosi. UNtswayibana lo, wayekuthanda ukulima amaxesha amaninzi abantu babengamfumani xa besiya kwiKomkhulu, esoloko esemasimini. UNoni ibenguye osombulula ezozimangalo ziziswe komkhulu:wagqibela ebuthatha ubukhosi uNoni.
   UNtswayibana waziqalela elakhe ikomkhulu nabo bonke abantu ababesebenza naye (endimeni) emasimini.Aqala kanjalo ke amaNdima.

 16. Posty says:

  Hi just saw this site and I am at Tsolo and we dont know where our grand fathers came from. all we know is they were from Engcobo our surname is Malu or (Mhalu) we are not sure which one is right. Please help if u can my email is postym@webmail.co.za

 17. Mna ndifuna ukwazi Ngamaqwati la angamaBangula

  • Sanele Xipu says:

   Amaqwathi, dikela , noni, ntswayibane, dumba ka nobangula, sdidi….

   there is alot behind our clan. Alot of confussion and identity crisis. the Qwathi clan is all over and yahlukene. our history also leaves us, children of today, not knowing who we are and where we come from.

 18. khulile Stofile says:

  mqwathi dabisa mvala xingashe..sithi abo

 19. zanethemba yawa says:

  Molweni maqwathi, ndicela ukubuza amaqwathi akwa-Yawa (ifani) xa bezithutha bathini yaye bamephi apha ubukhosini bamaqwathi?

 20. thando jada says:

  Amaqhwathi are the earliest Xhosa kings before year 1664 inkosi uDlangamandla ka Nomakhungela

 21. baxolise says:

  mna ndazi lamaqhwathi angoDikela,Dumbe,Noni,….etc nd lana ndiwaziyo ifani zawo Mpotololo,Tshaya nabanye ke

 22. mbatho says:

  ndizibulisele emaqwathini bodikela umna ndinombuzo kutheni xa silugisa izinto apha ema qwathini sisebenzisa igusha sigasebenzisi ibhokhwe

 23. Ngqele says:

  I am Ngqele Blangwe.UMqwathi uNoni uNtswayibane uDingela.That is all I know about izithakazelo zam.Anyone with more information please help because I really want to know them.

 24. Asandiswa says:

  Ndingu Mamqwathi uBlangwe Fola Mbini Ncayi Umnyamana,thina maBlangwe asyonto ko Dikela niyayphazama lento

 25. sinalo mnqonongwana says:

  hi,ndingu Sinalo Mnqonongwana isiduko umamQwathi_umaBhlangwe.ndicela nindidwelisele ezi ziduko zam

 26. Manzolandile says:

  Ndifuna u kwazi ngaMaqwathi a fana ngo Khephu

 27. Colin Ndevu says:

  Bothani Bazukulawane ba ka Xesibe Mna Ndingu Colin Ndevu Ndifunisa Nge Surname Ka Ndevu apha Emaqwathini

 28. Luzuko Phike says:

  Mna NdinguMvala ingxaki andikwazi ukuzithutha.. ingaba akhona amaMvala akhoyo apha andincede?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s