Iziduko ZamaHlubi

Iziduko zama-hlubi

iziduko-zama-hlubi
Advertisements
Bookmark the permalink.

69 Responses to Iziduko zama-hlubi

 1. Mzimasi Zitha says:

  Kuthiwani kumntu ozimisele ukufunda banzi ngesiduko sakhe?

  • Sam Tusalim Muhammed Fodo says:

   mna ntoyakuthi icebo endinalo linye lelokuthi ucele kubawo akukhanyisele ngemvelaphi yakho…….bambi bazayithatha bayibeke kude kuwe ulahleke ke ngoku, mna ntoyakuthi ndisizukulwane sikaBhungane uqobo endimazi ephuma endlini yakwa Xhosa…….mhlawmbi awundiva kakuhle, ndithi uBhungane lo uphuma kwindlu kaXhosa kodwa ubona nje ingathi sisizwe esizimele nje esisizwe samaHlubi yinto yokuba ebesisibane ebantwini ebakhanyisela, imfundiso zakhe bezihamba nenkolo ebibabizela abantu kuQamata for more info nantsi email yam (fodo1910@gmail.com) okanye ku facebook ngu (Sam Tusalim Muhammed Fodo) ngokuzalwa ndise Komani

  • mthetho pahlana says:

   ndicela ukwazi ngesiduko sakwa xaba

 2. Mzimasi Zitha says:

  I am very interested in knowing most about my clan,(Rhadebe)

  • Maseabata Makenete says:

   I would like to join you in the search of our clan, my since is a Mosotho does not exactly know our clan praise, but I would like to be corrected on the language as I am not used to it even though is my clan. it said like this: mothimkhulu, mabhoko a mbusemnyama, sjami saka jemele,mthimkhulu waka bhungane, nasele, izulu liya sa lia sbangela, waka khesa imvuleni, amadoda a phumis’ inkomo se nhlezana ephola maka buyayo a buya na makhanda amadoda, amangelengele.

  • Richard says:

   I recently find out that I do have a Iziduko. I grew up as a Coloured but I became very curious of the way I go about doing things and ask questions. My father’s late father(my grandfather) Iziduko is Radebe, which make me very proud to be. I just want to know, when I introduce myself to somebody, how do I go about…?

   • Thabo Magadla says:

    In the second week of October every year amaHlubi meet at Ntabamhlophe(Escort/Emtshezi)In K.Z.N for the purpose of camomarating the Hlubi king,King Langalibalele who Langa Township is named after but the date for that is not yet pronounced by the Hlubi National Committee as is suppose to be.

 3. mpati vuyisile oscar says:

  want to know about my clan bhele qunta mafu mbikazi mnomane

  • sinethemba Justice Sithole says:

   Ndizalwa emabheleni,kodwa koo mama Ngoo sithole bakwa Xaba amangelengele oonziphomnyama kukuqhwayana.ukhuboni; umafu; umafuza afulele njengelifu, uqunta; undabezitha; untshangase; umadibandlela, iinto ezidiba de zidibe nendlela; unontanda kuphakanyiswa; ulanga lokulunga; umbutho; …umbikazi, ngob’umnt’ogxathu akalahlwa; usengel’abantwana xa likhithika; …unosepha ayigijimi iyakhokhoba ukubhek’ eluqala, undamane; amyengane; amayekethe; undlwana zinamaphela phez’ukwentab kalenge; othebul’ukunatha nje ngabendl’enkulu umakhunga, unkilane; umabandla; umnomana; uncwana; uvaphi; iintw’ezimpundu zinga zingongiwa; amatya egoduka khon’ukuze angathinjwa lithambo lasemzini; nditsh’abaty’isikhwebu sakwamkhwekazi, kwanoqambulo; iintw’ezingawutyiyo umbilini wempahla, ezity’owenyamakazi yon’ihlal’emahlathini;iinyath’ezasind’abazingeli sebezosele; ingab’asilobhele elo, ngoba ibhele laphekwa nelitye lenyengane, lavuthwa ilitye, lasala ibhele lihleli .

   • sinethemba Justice Sithole says:

    yinto enye bt elaborated a bit.

    singamabhele akwakhuboni,linto `wakahina.co.za`.ezinqula ulanga,oonontanda kuphakanyiswa,oombikazi ngoba umntu ongxathu akalahlwa,ibhele elimsundulo omnye emva kwendlebe ingaba mibini konakelemangangegusha iguqile,neegusha zithi bhele,ukuba upheka ilitye nebhele kuqala kuvuthwe ilitye lona ibhele lingekavuthwa(yilonto ambhele enenkani kangaka), kukhanya nje kungenxa yebhelee,usbumbu ujongeleni ezantsi uza kumitha nje?amabhele izinto `wakahina.co.za`.eziqhwanyaza ngemalizibunywana zibutshelezana zinga zingazingangiwa ngabakhwekazi,bhedlana lase lenge,amabhele asicoco sinuka intsindwana amakrokrozela njengelifu lemvula,mphemba abantu bphemba ngamabele kanti abafokazana baphemba ngamaphepha,silo sase lenge ngwane yezixhobo zothukela,umthan’ ontyingantyingana omi phezu kwentaba,inyathi eyasinda abazingeli sebeyosele izinto `wakahina.co.za`.ezingawudliyo umbilini wenkomo,zidla owenyamakazi

 4. Buyiswa says:

  Mna andiva ukuba isiduko sam uZibula sivela phi?Ngubani ozala uZibula okanye uMhlwane

  • Vikela Vikkie says:

   Buyie ozibula ngamahlubi mntasekhaya imvelaphi yabo bavela EHERSCHEL nazi izithakazelo zabo ngo
   Mzizi, mpofana nethukela sbamba nkomo ngamkhala zibula kazitha mntlwane shlahla somnquma sithi sigawulwa sibe sikhula sigayela onotsiya masalisa omkhombo’mhle wokudlela amasi nenyama amavila nemavilatana ngolwande aluwelwa luwelwa zinkonjane zona zodwa zibhabha phezulu osihlagu esincinci sinxitywa yintombi yakhona kuphela

   • Vikela Vikkie says:

    Now sithe sa ke ngoku abanye base Herscel,Gcuwa,Ngqamakhwe,Mount Frere,Matatiele,Mount Fletcher,naseMthatha.

 5. Buyiswa says:

  I need to know where my clan name come from Zibula Hlwane Sihlahla somnquma esithi sigawulwa sibe sihluma

  • SIYABONGA says:

   Oozibula [buyiswa] mntase basuka e Mzimkhulu kwa bhaca, nyhan ke sithe saa ngoba nam ndise NQAMAKWE kodwa ke xa ufuna ukuva banzi ngathi joiner i group ye family yakwa zibula nation ku facebook, ewe kona sehlukene ngefan kodwa ihlwane linye noba ungaya phi na. enkosi

   Siyabonga Xhongo

 6. MaHlubi bo Radeb’abahle ndincedeni ndifundisen’izibongo zakowethu kuba mna ndidiba na naso aph’ekukhuleni,ngakumbi lendlu yakuthi kwa Mshica.Nam ndifuna ukwaz’ukuzithutha/ukuzibongela.

  • Vikela Vikkie says:

   Gv me your number for whatsapp because orhadebe lendawo ithi Hlubi ayisosiduko bubuhlanga orhadebe ngamahlubi bona ngokobuhlanga like amaXhosa nazi izithakazelo zenu ngorhadebe omthimkhulu obhungane onasele ondlebentle zombini omafuza afulele njengelifu lemvula. Lendawo yona ithi ngomashwabada ayikho omashwabada ngoXaba not nina.

 7. Dear mbhali ndicela undazise isiduko sakwa Radebe.

  • Maseabata Makenete says:

   Dear Zitha,
   could you please translate this paragraphs of isibongo into English or sotho maybe.

   mabhoko sindeni umhlab’ unethuli.
   silembe sakosiphiwa ikom’ erag’ abelusi.
   ndlel’ ezimazombe zinjengobunyonyo nabuyokudla inyanga
   yezulu kosontimba
   mvumazoke kamagodongo
   ongasayikwala ndaba
   indaba kapiet wayivumela nekafrans wayivumela.
   ithini? idung’ amanzi kwakuya kwamuka umfundisi mvalo
   mhlambi wamahhatjhi wabelungu odle kafrans wehloli.
   imbiza ephekwe phezu kwelitje iphuphume yatjhisa umdoko
   simakhomba lapho.
   umkhananda wakithi uyakhona ongasayikutjhiwa majarha
   owadla njengamabutho wanongabulana
   wawadindela njengamabibi wezindlela
   akwandaba zalutho
   igeqe elimnyama
   asiso igeqe lakudla izinkomo zamadoda
   rhotjha limnyama amanye ayakhanya.
   ‘bob’buyisa bebethe inarha
   bebethe umlitjhe nongwanaphaphu
   silwa nezinkunzi eentrath’
   sizibulale sisale silwa nazimbili.
   indaba inosongo bayisongela
   kanti wena usongele ukwaphula umgobo wamajarha edidini
   bath’ bayakwakha ngamad’ amahlahla umswazi ugangile
   kwamabhoko
   kwamabhoko akuvalwa ngamnyango kuvalwa ngamakhanda amajarha
   edidini.
   maphosa umkhonto eswazini
   uzondwe ngonomswazi
   yiziqatha ezibomvu usiso ijozi lokugwaza izinkomo zamadoda
   ijozi lokugwaza abesuthu
   ijozi lokugwaza amaswazi.

   idlovu bayibona idlovu yakhamba kwandiyase esangweni bayibona
   ngomgoga bathi kusile usothakazi
   amakhuwa angesiza likhona ivimbela lekhethu lakosomalungwana.
   ngumabusabesala kamagodongo ngumabusa bengafuni
   ngowavimbela evimbela ubuyani bembeth’ inarha
   bembethe ukhunwana nosakazana
   kwakumhla kamzilikazi kamatjhobana.
   umabhoko wathatha izindlela ezimazombe eziya erholweni
   yindlandla yakos’phiwa eyakhwela kwelitje kwadabuka umzilikazi kamatjhobana.
   umabhoko yitjirhi njengehlabathi isindindiwana ngangembho
   kom’ ibov’ ’akonomalanga
   ngilihlwana libov’ kwezamadoda ungadla zakhe uyajabajaba.
   mabhoko isihlangu esimnyama imilambo emibili
   eseyama ingemana nenontindo
   isihlangu esivikela amandebele mhla kungumzilikazi kamatjhobana.
   umabhoko isinakanaka esanakazela emmangweni wemangwana
   umabamba abokomo ngesilevu ngusothakazi.

 8. Mzimasi Zitha says:

  Ndicela nindifundise ngesiduko sakwa Radebe.

 9. Mmeli Ntshayi says:

  Good day,Sir/Madam Kindly help me,Ndiligatyana lomfana onamashumi mane anomvo ndicela ukuncedwa ngoMlando kaMkhwane eso ke sisiduko sam,ndinofifi oluthi uMkhwane lo lihlubi,sizinqula kanje ke kowethu.singabakwaMkhwane,Oosgasa,OoMwelase,sisizivunda,hlubi ngwekazi cilili dingan’enkomo ngwenya ntukeza hlasi mlalaze etc.Usizo lwenu kuyakuba lusizo kumlisela nomthinjana,kwisizukulwana sikaMkhwane.Owenu Ozithobileyo,Mmeli Ntshayi.

 10. Babalo Mfuleni says:

  It is said that I’m Lubelo, I belong in amaHlubi but I don’t really know how to praise myself (ukuzithutha).
  I would love to be helped if anyone is aware of anything!

 11. Ishmael says:

  Ndicela ukwazi ngorhadebe nditsho isiduko sakwarhadebe enkosi

 12. Siyavuya says:

  Funa kwazi Mvelaphi Yamahlangebi

 13. Inform me most about Rhadebes.

  • Good afternoon sir/madam
   I grew up in Mbambangwe in Mt.Fletcher.Like any child I grew up told that I’m belonging to Ndlovu but latelly at the age of 38 years I discovered that I belong to kooRhadebe,oMthimkhulu,oBhungane,oNdlebentlezombini.To learn most to the new clan what must I do/what’s to be done to fully participating because my biological father passed ere I joined them?

   • Mayongo KaNzimangwenya Cheelo Mpembe says:

    Reference: Izuduko ZamaHlubi (Henry M Ndawo) might have an answer for wena! Nzimangwenya

 14. aphiwe says:

  I want to know my clan ndinguMzizi,hlwane,mpofana

  • Vikela Vikkie says:

   ngamahlubi mntasekhaya imvelaphi yabo bavela EHERSCHEL nazi izithakazelo zabo ngo
   Mzizi, mpofana nethukela sbamba nkomo ngamkhala zibula kazitha mntlwane shlahla somnquma sithi sigawulwa sibe sikhula sigayela onotsiya masalisa omkhombo’mhle wokudlela amasi nenyama amavila nemavilatana ngolwande aluwelwa luwelwa zinkonjane zona zodwa zibhabha phezulu osihlagu esincinci sinxitywa yintombi yakhona kuphela

   Nazo Aphiwe.

  • Zintle says:

   Ungowasekhaya wena. Uhlalaphi? Ngubani ifani?

 15. douglas says:

  ndicela nindisize ngisiduko sakwa ‘Mkhuhlane’ ukuba ngobani na xabezitsho bathini

 16. Phunyezwa Sasa says:

  Ndicela ukwazi banzi ngesiduko sam uMahlangebi. Ndikhula ndizibiza iHlubi elinguMarhadebe, ndixelelwa ngoku ndina 25yrs uba ndinguMahlangebi. Ndincedeni Mahlub’amahle.

 17. maliwa mcina says:

  Mna ndicela bantu bakuthi nindazize ngo oMayongo kuba kulapho utata azalwa khona

  • Mayongo KaNzimangwenya Cheelo Mpembe says:

   UMayongo uzalwa emaMpembeni, ngaka Nzimangwenya, amaNgelengele amaphembela mlilo kuvuthe emanzini. Amanzilangobe ababhekuzela inKosi. BakwaMgweny’induna bethunga elikhulu elingagawula ngamavila ligawulwa izikhuthalikazi

 18. Lundalakhe Jack says:

  Ndizibulisele kuwe mbhali,ndicela undilandele esisiduko sasekhaya(ooRhadebe,Mthimkhulu! Bhungane! Enkosi

 19. At sinethemba sithole, the main thing that we need to know that the brand “hlubi” is a new brand, that consists of rhadebe, xaba, and other ngelengele house, the original name of Hlubi is Mpembe originally from the great lakes, lived alongside amabhele and amalala, the white role pressured amabhele and mpembe tribe down south during The Time of King Bhele the first, who was later succeeded by his great son King Langa kaBhele, amabhele and and mpembe who later change to imihuhu and and again change their name to ngelengele during the time of King Qunta son of Dlomo of amabhele trine, king Qunta led amabhele +amangelengele+dlamini+amawushe in the northern natal emnambithi , king Qunta of amabhele tribe (1675-1710) then the pressure from British troops attacked them and use a propaganda that amabhele are eating people, at the time zulu tribe was a small factor and got a support from British especially king George, hence you found the statue in kzn, king Qunta had to deal with thsi propaganda and do a lotnof public relations with amahlubi as the strategic tribe, and dlamini but some of Qunta’s son left to join senzangakhona (a minor chief) and some joined amangwane later migrated to swati idea, some the reason was that the birth of Mabandla killed their hope of leading the tribe and its affiliates, the propaganda spread many attacks and the remaining group of amabhele and the rhadebe great house led by fodo decedent of bhungane relocated with amazizi to settle in mzimkhulu with their king Qunta.amahlubi alway called king Qunta with his father’s nam king Dlomo. King qunta remains are in mzimkhulu.
  jamangile son of Mabandla led a group of amabhele from mzimkhulu to kwaXhosa, he led this groupmof amabhele using the name Mabandla, while mabandla was left sick in Mzimkhulu poisoned bynhis three wives, and the propaganda that Mabandla is dead became popular, but he manage to make his waydown south, joining his son who he name strategically Jama-ngile(to lead amazizi kajama)
  Njokweni was alongside jamangile till Mabandla finally met them at hintsa kraal,
  hintsa did a noble thing as the great son of king Qunta was left with nothing but with the leopard skin and few live stock, hintsa took umhlambi wenkomo for Mabandla to get married again as those wives were no longer welcomed in his royalty, he then went back and got a hlubi queen by the name #Nohute mother to Mbovane kaMabandla. Amabhele refused to be branded as xhosa, hence they are recognised of being stubborn(intloko yebhele ilikhuni ungapheka ilitye nayo kodwa kovuthwa ilitye, the tribe of hlubi and amazizi and amangwane amawushe did the same and they were insulted as fingo or mfengu’s.
  Amabhele are to regroup and better their relationship with hlubi tribe and amazizi.to rebuild a nation.

  By Ngubendlobu mabandla kaBhele

  • Mohau Motsotsoana says:

   I am a Mosotho from Lesotho and I just recently found out that am a Bhele since in our clan praises we refer to him as Wele which I think it’s an oral mistake! I have always maintained that I am a Hlubi because of the route that my great grandfather Sebete, who brought us here in Lesotho is said to have used! He entered Lesotho via Herschel presumably from Sterkspruit King Mehlomakulu’s terribly ! I opposed being a Zulu and that’s what the elder brothers and uncles were saying!
   Currently we use the surname Motsotsoana which in actual fact is Umzozoana in our Hlubi language!
   I would like to know more about the AmaBhele clan praises!(Izidoku nga AmaBhele!
   My oral information gives me that Bhele bore Phofu(Mpofu) from his left hand house who bore Mzozoana who bore that particular Sebete!

 20. mkutazi Manzi says:

  ndisizukulwana sika,Ndabazandile, Manzi,Mamnkeli,Mdiliya Mafukwana. Iifani esizisebenzisayo ekhaya nguNdabazandile noManzi. NdinguRhadebe,mthimkulu, ndlebentle zombini,nonkala, umafuza fulele njengelifu lenvula. Ndicela ukwazi ingcambu zenvelaphi yethu.

 21. mbongisizwe says:

  .growing up knowing who you are may make you become a better person

 22. Mnqweno Matyila says:

  Dludlu

  Kavezindlwana .

  Zbhushwana zika Dlomo

  +27815617369
  whatsapp

 23. Themba Griffis JILIMBA says:

  I am a 39 years old and I would like to know about my clan (Zibula). I was born in Free State and there is a lot of our surname and our forefathers has passedby. According to information I had our forefathers came from Tsolo in Eastern Cape.

 24. Mongezi Masimini says:

  Isithakazelo zoMzizi bavelaphi izinxibo zemveli zamahlubi

 25. Mongezi says:

  I need to learn Iziduka zamahlubi sacala sahata

 26. eliya says:

  okokuqala mandincome lento intle njengale yenziwa’pha… ndiligatyana lomfana andanoba kubethwabapha ngemvelaphi yam.
  xandizithutha ndithi…
  Duma,Mthombeni,Lwandla’luwalwa luwelwa zinkonjane zona zimaphiko made

 27. Sisonke says:

  Dear mbhali bendicela undinabele ngooDlomo aba bangamahlubi, xa ndivayo basika eMount Alyf.
  OoDlomo, Dlundlu, sbhushwana akanangubo wombatha ingubo zemboleko

 28. Thandeka says:

  MNA ndingu ma Rhadebe kodwa andikzazi izithakazelo zam ifani ngu Rhwarhwa ease Ngqamakhwe ,ndicela nindincede ,kuba izintloni intoyokunga zazi

 29. NdinguLuthando Msizi ndizalwa Lihlubikazi, iBhelekazi ozalwa sisiBhekuza uMandlela Ejozana, Sterkspruit. Ndiphinde ndizalwe nguLungelo Lawrence Gxabhuza, UMkonjwa, Dlamini ongasekhoyo, ozalwa nguGqibibongo Bonaparte Gxabhuza Basemacacuma, Hershel. Mna ndikhulele EKapa ndicela ukuncedwa ngezithakazelo please.

 30. Zitha says:

  Ngicela e zakwa Zitha nendabuko yebo?

 31. Daniel Masimini says:

  Omzizi omlalandle

 32. Mahlatse says:

  Please help with zakwa Makubalo. Thanks in advance

 33. khaya says:

  Can any one please help me just want to knew have “Magadla” in Hershel ever been a king befor?

 34. mzolisi says:

  Can you please help me my surname is Mehlomakhulu bt I dnt rly know isiduko sakhona

 35. Hlomza says:

  Ngcela ning ncede ngesduko sakwa khulu umabasa ondabezitha ontungwa. Plz mangelengele.

 36. Salele amaThole says:

  Mbhali mna ndicela undinabele apha kooNdlangisa kukhona umcimbi endingawufumani kakuhle ikhaya liseSterkspruit.

 37. siyabonga koyo says:

  Hi guys
  Ndicela umntu onondinceda andinike ulwazi oluthe vetshe ngesiduko nemvelaphi yoo Tshayela ama Cekhwe oo Melwayo.

 38. sanky says:

  ndifuna uku downloader lencwadi ndenzenjani?

 39. Keke says:

  ndicela ukwazi izibongo zase mabongweni/Mbongo maziqhubeleka phambili zithini?

 40. thabo says:

  Ndicela umntu ozandithu phantsi kwesiduko uNkomo

 41. Eunice maema says:

  Can you help me with hlubi clans

 42. Skhumbuzo Klaas says:

  Ngfisa ukwazi ngo Mashiya noma Klaas

 43. Skhumbuzo Klaas says:

  Ngfisa ukwazi ngo Mashiya noma Klaas

 44. mthetho pahlana says:

  ndicela ukwaziswa ngesiduko soxaba nevelapi yaso nezithakazelelo sazo pls

 45. Hi ndingu Okuhle mna n im a proud Hlubi ndingu RADEBE UMTHIMKHULU UBHUNGANE UNDLEBENTLE ZOMBINI, UMAFUZA FULELE NJE NGELIFU LEMVULA UMASHWABATHE OWASHWABATHELI NKOMO NEMPONDO ZAYO,ONGQUMA OGEJANE,(OZULU).umamam ngu MA’LUBELO,OKHOZA,OMBONANA,OMANYASA,OMPHOFANA,OTHUKHELA,OMZIZI,OMLALANDLE,OCHOBOLOLO, ONDLWAYI VALWA IVALWA NGENTLOKWE NDODA(LISENDE):D

 46. Pumla Ntila says:

  Ndicela ukwazi ngotshayela cekhwe mampondomise

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s